|

Rozdiel medzi jednoduchým a podvojným účtovníctvom

Rozdiel medzi jednoduchým a podvojným účtovníctvom - obrázok

Vo všeobecnosti môžeme pod pojmom účtovníctvo rozumieť akúsi uzatvorenú a vnútorne usporiadanú sústavu informácií, vďaka ktorej sa zisťuje, meria a hodnotí podnikateľská činnosť. Táto definícia môže byť ďalej rozšírená o to, že účtovníctvo poskytuje informácie v peňažnom vyjadrení, ktoré sa týkajú finančnej situácie ale aj výnosnosti účtovnej jednotky.

Účtovníctvo a účtovné jednotky

Ide o ucelený ekonomický systém a podáva informácie o aktuálnom stave jednotlivých položiek majetku, jeho zdrojoch, výnosoch, nákladoch. Je poskytovateľom podkladov pre výpočet základu dane z príjmov a daňovej povinnosti účtovnej jednotky.

Za účtovnú jednotku môžeme považovať právnické osoby, zahraničné osoby a fyzické osoby. Zákon o účtovníctve stanovuje pre tieto účtovné jednotky povinnosť viesť podvojné účtovníctvo, ale súbežne vymenúva tie účtovné jednotky, ktoré môžu viesť jednoduché účtovníctvo.

Účtovná jednotka je povinná uvádzať informácie podľa stavu ku dňu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje. 

Aký je medzi nimi rozdiel?

V prvom rade je potrebné vysvetliť rozdiel medzi výnosmi a príjmami a nákladmi a výdavkami. Výnos sa definuje ako zvýšenie ekonomických úžitkov účtovnej jednotky, v jednoduchosti pri vystavení faktúr bez ohľadu na to, kedy a či vôbec bude zaplatená. Príjem je prírastok peňažných prostriedkov. Nákladom je zníženie ekonomických úžitkov účtovnej jednotky, vzniká predovšetkým pri nákupe tovaru alebo služieb, pri prijatí faktúry od dodávateľa bez ohľadu na to, či bude zaplatená. Výdavok je úbytok peňažných prostriedkov.

Pri podvojnom účtovníctve sa sa výsledok hospodárenia vypočítava ako rozdiel výnosov a nákladov účtovnej jednotky v účtovnom období. Podvojné účtovníctvo poskytuje pravdivý obraz o faktoch, ktoré sú predmetom účtovníctva a je relatívne nezávislé of požiadaviek daňových zákonov.

Jednoduché účtovníctvo vypočítava výsledok hospodárenia ako rozdiel príjmov a výdavkov, teda prírastkov a úbytkov finančných prostriedkov. Výnosy a náklady sa ako kategórie v jednoduchom účtovníctve nevyskytujú. Znamená to, že na konci účtovného obdobia je výsledok hospodárenia zhodný so základom dane z príjmov. Jednoduché účtovníctvo sa zameriava na správne vyčíslenie základu dane. Ohodnotiť článok:
Komentáre (0)
Komentáre

Pre pridávanie komentárov sa prosím prihláste.